cartellera

Anunci d'inici d'expedient de desafectació de béns

12/02/2015


Per Acord del Ple Municipal de data 18 de desembre de 2014, s’aprovà inicialment l’expedient de desafectació dels següents béns quina qualificació és la de vials públics que en realitat són camins rurals de titularitat privada:


- Polígon 4: Parcel·les 9044, 9045, 9046, 9047, 9048, 9049, 9055, 9057, 9058, 9060, 9061, 9062, 9098, 9099, 9103, 9113, 9115, 9117, 9118, 9095, 9108, 9111, 9093, 9067, 9068, 9069, 9070, 9093, 9083, 9085


De conformitat amb l’article 204 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals, es sotmet a informació pública pel termini de vint dies a comptar des del dia següent al de publicació del present anunci en aquest Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Lladurs.


Durant el citat termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin oportunes.


A Lladurs, a 6 de febrer de 2015


L’Alcalde, Joan Vilà i Solé


 
Edicte d’exposició pública d’una sol•licitud de llicència d’obres en sòl no urbanitzable

27/01/2015


De conformitat amb l’art.49.3 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, que preveu l’autorització de projectes que comportin l’establiment o ampliació d’activitats ramaderes en sòl no urbanitzable, per mitjà del procediment que estableix l’article 57, 59 i 60  del Reglament d’urbanisme.


S’exposa al públic el projecte per la construcció de nau porcina i reforma interior d’edificació existent per a la instal·lació d’obrador làctic a la finca Rotxés del T.M de Lladurs, promogut per Pere Vila Gangolells, durant el termini de vint dies per tal que tothom que hi estigui interessat pugui examinar-lo a les oficines municipals, en horari d’atenció al públic i/o presentar-hi les al·legacions que cregui convenients.


Lladurs, 27 de gener de 2015


 L’Alcalde, Joan Vilà i Solé
PREMIS ADMINISTRACIÓ OBERTA

26/01/2015


L'alcalde de Lladurs, Joan Vilà, va recollir el passat dijous 22 de gener un dels Premis Administració Oberta, que reconeixen l’esforç dut a terme pels ajuntaments catalans en la implantació i ús dels serveis d’administració oberta entre la ciutadania i les empreses. L’acte va tenir lloc en el marc del Congrés de Govern Digital.
Els guardons Administració Oberta van ser lliurats pel secretari general del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat, Lluís Bertran, i enguany s’han concedit per primera vegada en base a l’avaluació realitzada en el 14è informe sobre administració electrònica elaborat per l’Administració Oberta de Catalunya . Aquest informe recull, entre altres, aspectes com ara si el web municipal ofereix tramitació electrònica; si té seu electrònica i tauler electrònic d’edictes; si els proveïdors hi poden dipositar factures electròniques o rebre notificacions electròniques; o bé si l’ajuntament intercanvia dades telemàticament amb altres administracions.


Lladurs va ser guardonat en 6è lloc en la categoria d’ajuntaments de menys de 1.000 habitants, juntament amb Foradada, Preixens, Montclar, Pont de Molins, Gisclareny, Sant Feliu Sasserra, Barberà de la Conca, Sant Quirze Safaja i Veciana.
CURS DE BALL DE SALÓ

16/10/2014


Us informem que des de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Lladurs, es volen impulsar diferents activitats per tal de dinamitzar la vida social, cultural i lúdica del municipi. Per aquest motiu una de les accions que es volen portar a terme és un CURS DE BALLL DE SALÓ, que constarà de diferents tipus de balls com es ara: txa-txa-txa, pas doble, foxtrot, vals, tango, salsa, .... I molts més!!!.


Aquest curs serà impartit per professionals de l’Escola de Dansa de Solsona i constarà de deu sessions que es portaran a terme cada dissabte. La data d’inici del curs serà el dia 8 de novembre, de 19:30 a 21:00 hores al local social del municipi.


Les inscripcions es poden formalitzar a les dependències municipals o bé trucar al telèfon 973481555 o 973059031, abans del dia 7 de novembre de 2014.


El curs és gratuït i obert a tothom.


Us hi esperem!

Anunci d'exposició pública de la llicència d'obres pel Projecte de reforma i millora línies elèctriques sector Pla de Cirera

03/09/2014


Anunci d'exposició pública de la llicència d'obres per l'article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme, i Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.


Pel present es fa saber que el senyor Alcalde, en data 2 de setembre de 2014, va dictar el següent Decret:


Vist el projecte presentat pel senyor Josep Maria Reig d’Areny-Plandolit en representació de la empresa ELECTRA DEL CARDENER S.A., per tal de dur a terme el projecte de reforma i millora línies elèctriques sector Pla de Cirera d’aquest terme municipal, la qual té la condició de sòl no urbanitzable de Bosc i Muntanya (clau B) segons el Pla d’ordenació urbanística municipal vigent.


D’acord amb allò que s’estableix als articles 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, pel present


DISPOSO:


Sotmetre el projecte presentat a informació pública pel termini d’UN MES mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Lladurs, perquè durant el citat període es puguin formular al·legacions i reclamacions per totes les persones interessades.


Lladurs, 2 de setembre de 2014


El Secretari, José Antonio Romero Tomás
Ajuntament de Lladurs, Casa de la Vila, km 7,5. 25283 Lladurs-Solsonès. Tel. (+34) 973 48 15 55 - 973 05 90 31 - Fax (+34) 973 48 15 55 - Crèdits - Avís legal - Política de privacitat