cartellera

RESOLUCIÓ ATORGAMENT AUTORITZACIÓ A SOCIETAT DE CAÇADORS RIBERA SALADA PER TANCAMENT CAMINS

10/01/2019


Vista la sol·licitud presentada per la presidència de la Societat de Caçadors Ribera Salada, el dia 7 de gener de 2019 amb Registre d'Entrada núm.9, en la que demana l'autorització pertinent per poder fer ús dels camins municipals que es troben dintre el terme de Lladurs, per a la realització de caceres durant la temporada de caça 2018-2019 dins el vedat 10.535, i poder-los senyalitzar i tancar pel correcte funcionament d'aquelles.
Vist el que disposa la Llei 1/1970 de 4 d'abril, de Caça i el seu Reglament aprovat pel decret 506/1971 de 25 de març, així com la Resolució AAM/605/2015 de 27 de març, que determina les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per la temporada 2018/2019 en tot el territori de Catalunya.
Vist l'article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, pel que fa a les competències atorgades a l'Alcaldia.
                                                                     RESOLC

Primer.-
Autoritzar a la Societat de Caçadors Ribera Salada a fer ús dels camins municipals per a la realització de caceres organitzades per la referida Societat durant la temporada de caça 2018-2019, i poder-los senyalitzar i tancar pel bon funcionament de les batudes.
Segon.-
Per efectuar el tancament d'un camí públic caldrà:
- Senyalització prou visible de tancament temporal i de realització de la cacera amb els accessos, que haurà de ser retirada al termini de la cacera.
- Instal·lació d'un sistema prou visible que travessi el camí de banda a banda per tal que dificulti l'accés de persones i impedeixi el dels vehicles.
- Presència permanent d'una persona que informi a les persones i vehicles, mentre duri la cacera, del tancament temporal, així com dels riscos, les condicions i autorització municipal, i les possibles alternatives existents per evitar transitar per la zona de la cacera.
Tercer.-
La Societat de Caçadors Ribera Salada haurà de comunicar a l'Ajuntament de Lladurs el lliurament presencial de la comunicació, o a través de mitjans electrònics, amb un mínim de 48 hores abans de la cacera, la data o dates en què preveu la seva realització i els camins objecte d’autorització de tall.
Quart.-
Aquesta autorització quedarà automàticament sense efecte en el cas que es requereixi  l'ús dels camins municipals per a la realització d'activitats o per altres motius d'interès general.
Cinquè.-
L'ajuntament queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat pels danys provocats per la cacera.
Sisè.-
Fer pública aquesta resolució mitjançant la publicació d'un anunci al tauler d'edictes i a la web municipal.
Setè.-
Notificar la present resolució a l'interessat.
Vuitè.-
Donar compte d’aquesta resolució al Ple, en la primera sessió ordinària que celebri.
Ho decreta, mana i signa el Sr. Alcalde President en Joan Vilà i Solé a Lladurs, a 10 de gener de 2019, davant meu el secretari que en dono fe.


    L’alcalde                                                    El secretari
Joan Vilà i Solé                                              José Antonio Romero TomásCARTELL COL·LABORACIÓ IEI - DIPUTACIÓ DE LLEIDA

ACTIVITATS CULTURALS AL MUNICIPI DE LLADURS

04/12/2018


Per acord de la Junta Rectora de l'IEI número 5 de 8 de novembre de 2018, s'ha atorgat a l'Ajuntament de Lladurs una subvenció de 409,35 €, per a despeses d'activitats culturals al municipi de Lladurs.
Gràcies a aquest ajut, s'ha pogut finançar una part de la festa cultural de les Caramelles de Lladurs, que es van dur a terme el dilluns de Pasqua dia 2 d'abril de 2018.

RESOLUCIÓ ATORGAMENT AUTORITZACIÓ A SOCIETAT DE CAÇADORS LLADURS PER TANCAMENT CAMINS

29/10/2018


Vista la sol·licitud presentada per la presidència de la Societat de Caçadors de Lladurs, el dia 25 d’octubre de 2018 amb Registre d'Entrada núm.406, en la que demana l'autorització pertinent per poder fer ús dels camins municipals que es troben dintre el terme de Lladurs, per a la realització de caceres durant la temporada de caça 2018-2019 dins els vedats L-10603 i L-10604, i poder-los senyalitzar i tancar pel correcte funcionament d'aquelles.
Vist el que disposa la Llei 1/1970 de 4 d'abril, de Caça i el seu Reglament aprovat pel decret 506/1971 de 25 de març, així com la Resolució AAM/605/2015 de 27 de març, que determina les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per la temporada 2018/2019 en tot el territori de Catalunya.
Vist l'article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, pel que fa a les competències atorgades a l'Alcaldia.
RESOLC

Primer.-
Autoritzar a la Societat de Caçadors Lladurs a fer ús dels camins municipals per a la realització de caceres organitzades per la referida Societat durant la temporada de caça 2018-2019, i poder-los senyalitzar i tancar pel bon funcionament de les batudes.
Segon.-
Per efectuar el tancament d'un camí públic caldrà:
- Senyalització prou visible de tancament temporal i de realització de la cacera amb els accessos, que haurà de ser retirada al termini de la cacera.- Instal·lació d'un sistema prou visible que travessi el camí de banda a banda per tal que dificulti l'accés de persones i impedeixi el dels vehicles.
- Presència permanent d'una persona que informi a les persones i vehicles, mentre duri la cacera, del tancament temporal, així com dels riscos, les condicions i autorització municipal, i les possibles alternatives existents per evitar transitar per la zona de la cacera.
Tercer.-
La Societat de Caçadors de Lladurs haurà de comunicar a l'Ajuntament de Lladurs el lliurament presencial de la comunicació, o a través de mitjans electrònics, amb un mínim de 48 hores abans de la cacera, la data o dates en què preveu la seva realització i els camins objecte d’autorització de tall.
Quart.-
Aquesta autorització quedarà automàticament sense efecte en el cas que es requereixi  l'ús dels camins municipals per a la realització d'activitats o per altres motius d'interès general.
Cinquè.-
L'ajuntament queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat pels danys provocats per la cacera.
Sisè.-
Fer pública aquesta resolució mitjançant la publicació d'un anunci al tauler d'edictes i a la web municipal.
Setè.-
Notificar la present resolució a l'interessat.
Vuitè.-
Donar compte d’aquesta resolució al Ple, en la primera sessió ordinària que celebri.
Ho decreta, mana i signa el Sr. Alcalde President en Joan Vilà i Solé a Lladurs, a 25 d’octubre de 2018, davant meu el secretari que en dono fe.
L’alcalde                                                    El secretari
Joan Vilà i Solé                                          José Antonio Romero Tomás

PLA MANTENIMENT CAMINS TITULARITAT MUNICIPAL. ANUALITAT 2017

25/10/2018


La Junta de Govern de la Diputació de Lleida 29/2018, de 17 de setembre de 2018, ha acordat resoldre la Convocatòria del Pla de manteniment de Camins de titularitat municipal, anualitat 2017, atorgant a l'Ajuntament de Lladurs 6.588,00 €.
Gràcies a aquest finançament l'Ajuntament de Lladurs durant els darrers mesos ha pogut executar les obres de desbrossada i neteja de vorals dels camins de titularitat municipal del TM de Lladurs, amb un pressupost total de 8.766,60 €

CONDICIONAMENT DE CAPA DE RODADURA DEL SEGON TRAM DEL CAMÍ DELS TORRENTS, TM DE LLADURS

10/10/2018


Dins de la convocatòria del Pla Extraordinari d'Inversions Locals de la Diputació de Lleida, anualitat 2018, s'ha atorgat a l'Ajuntament de Lladurs una subvenció de 49.804,82 €, per dur a terme l'obra de condicionament de capa de rodadura del segon tram del camí dels Torrents, TM de Lladurs.
Gràcies a aquesta subvenció que la Diputació de Lleida ha atorgat a l'Ajuntament de Lladurs, s'ha pogut finançar i realitzar l'obra de Condicionament de capa de rodadura del segon tram del camí dels Torrents, TM de Lladurs, amb un pressupost total de 52.426,13 €

Ajuntament de Lladurs, Casa de la Vila, km 7,5. 25283 Lladurs-Solsonès. Tel. (+34) 973 48 15 55 - 973 05 90 31 - Fax (+34) 973 48 15 55 - Crèdits - Avís legal - Política de privacitat