cartellera

FESTA MAJOR DE LLADURS 2019

22/07/2019


Adjunt veureu el programa de la Festa Major de Lladurs de 2019 que es celebrarà el cap de setmana del 27 i 28 de juliol de 2019.

SANTA EULÀLIA DE TIMONEDA

FESTA MAJOR DE TIMONEDA

29/05/2019


El dia 16 de juny de 2019, es celebrarà la Festa Major de Timoneda amb el següent programa:


A les 12h Missa solemne, Processó, repic de campanes, cant dels goigs i benedicció del pa.
A les 19 h. Ball de tarda amb el músic Jordi Caselles.


US HI ESPEREM!!!!

Activitats dins el marc del Pacte d’Estat en Matèria de Violència de Gènere.

14/05/2019


Us informem de 2 activitats que l'ajuntament de Lladurs organitza durant els mesos de maig i juny en el marc del Pacte d'Estat en Matèria de Violència de Gènere


Taller “Autoestima per a la vida” amb Hermínia Gomà


Amb la psicòloga Hermínia Gomà aprendrem tècniques per millorar l’autoestima i el lideratge personal en un taller destinat a despertar el nostre apoderament i acompanyar-nos en el camí que ens ha de portar a viure una vida alineada amb els nostres valors.  


Dia: 18 de maig    Hora: de 10 a 12 del migdia   Lloc: Ajuntament de Lladurs


Taller “Eines d’autodefensa per a dones” amb Karin Konkle


Alguna vegada t'has sentit insegura caminant pel carrer?  T'agradaria conèixer tècniques d'autodefensa? Karin Konkle ha desenvolupat un mètode propi d’autodefensa per a dones des d’una perspectiva feminista. El taller posa èmfasi en la comunicació verbal, no verbal i en tècniques marcials.


Dia: 8 de juny    Hora: de 4 a 7 de la tarda     Lloc: Ajuntament de Lladurs


MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:


Inscripcions gratuïtes: Ajuntament de Lladurs. Tel. 973 48 15 55 – 659 78 60 18


Activitats organitzades per l’ajuntament de Lladurs amb el suport del Consell Comarcal del Solsonès i  amb el finançament de la Secretaria d’Estat d’Igualtat del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat.
DECRET RECTIFICACIÓ RESOLUCIONS 56/2018 I 02/2019

18/01/2019


Mitjançant Decrets d’alcaldia números 56/2018 i 02/2019 respectivament es va autoritzar la Societat de Caçadors Lladurs i la Societat de Caçadors Ribera Salada, a fer ús dels camins municipals per a la realització de caceres organitzades per les referides Societats durant la temporada de caça 2018-2019, i poder-los senyalitzar i tancar pel bon funcionament de les batudes.
En les resolucions esmentades es va establir que per efectuar el tancament d’un camí públic caldria la presència permanent d’una persona que informi a les persones i vehicles, mentre duri la cacera, del tancament temporal, així com dels riscos, les condicions i autorització municipal, i les possibles alternatives existents per evitar transitar per la zona de la cacera.
La obligatorietat de la presència en règim permanent d’una persona a efectes d’informació s’ha considerat per les Societats afectades com a desproporcionada entenent que la informació pot ser facilitada per altres mitjans, sota la seva responsabilitat i que la presència d’una persona pot ser realitzada amb caràcter potestatiu i no obligatori i sempre sota la responsabilitat de les Societats organitzadores de les batudes.
Vist l'article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, pel que fa a les competències atorgades a l'Alcaldia.
                                                                    RESOLC

Primer.-
Modificar el punt segon de la part dispositiva dels decrets d’alcaldia 56/2018 i 02/2019 que quedarà redactat de la següent forma:
“Segon.-
Per efectuar el tancament d'un camí públic caldrà:
- Senyalització prou visible de tancament temporal i de realització de la cacera amb els accessos, que haurà de ser retirada al termini de la cacera.

- Instal·lació d'un sistema prou visible que travessi el camí de banda a banda per tal que dificulti l'accés de persones i impedeixi el dels vehicles.
- En la mesura que sigui possible, hi haurà d’haver la presència d'una persona que informi a les persones i vehicles, mentre duri la cacera, del tancament temporal, així com dels riscos, les condicions i autorització municipal, i les possibles alternatives existents per evitar transitar per la zona de la cacera. La presència física d’una persona podrà substituir-se per qualsevol altre mitjà informatiu suficient sota la responsabilitat de la Societat de Caçadors que organitza la batuda.

Segon.-
Notificar la present resolució a les Societats de Caçadors afectades.
Tercer.-
Donar compte d’aquesta resolució al Ple, en la primera sessió ordinària que celebri.
Ho decreta, mana i signa el Sr. Alcalde President en Joan Vilà i Solé a Lladurs, a 17 de gener de 2019, davant meu el secretari que en dono fe.
    L’alcalde                                                    El secretari
Joan Vilà i Solé                                              José Antonio Romero Tomás

Programa d'arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida 2017, 2018 i 2019

16/01/2019


La Diputació de Lleida va resoldre la convocatòria del Pla d'Arrendaments i subministraments, anualitat 2018.


La Junta de Govern de la Diputació de Lleida número 07/2018, en sessió de caràcter ordinari del 5 de març de 2018, i d'acord amb el què disposa l'article 11 de les Bases reguladores del Pla d'arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida, anualitats 2017, 2018 i 2019, aprovades pel Ple de la Corporació de 19 de maig de 2017, va acordar aprovar la resolució de la convocatòroia del Pla d'Arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida, anualitats 2017, 2018 i 2019 i, en conseqüència la concessió de l'ajut a l'Ajuntament de Lladurs per import de 6.835,88 € per l'anualitat 2018.


Gràcies a aquesta subvenció, s'ha pogut finançar part de les despeses ordinàries de l'Ajuntament de Lladurs com combustible per calefacció, energia elèctrica, telèfons i despeses de correus.

Ajuntament de Lladurs, Casa de la Vila, km 7,5. 25283 Lladurs-Solsonès. Tel. (+34) 973 48 15 55 - 973 05 90 31 - Fax (+34) 973 48 15 55 - Crèdits - Avís legal - Política de privacitat