cartellera

PLA MANTENIMENT CAMINS TITULARITAT MUNICIPAL 2016

18/10/2017


Aquests darrers mesos l'Ajuntament de Lladurs amb la col·laboració de la Diputació de Lleida ha realitzat els treballs de manteniment de desbrossada dels camins de titularitat municipal del TM de Lladurs.

REVETLLA SANT JOAN 2017

19/06/2017


Com cada any, el divendres 23 de juny a les 21:00 h l'Ajuntament de Lladurs organitza un berenar sopar per a celebrar la revetlla de Sant Joan.


Si decidiu venir, confirmeu l'assistència abans del dia 21 de juny a l'oficina de l'ajuntament als telèfons 973481555 o 973299081

Cartell curs ocells i ratpenats Lladurs

CURS DE MEDI NATURAL, OCELLS I RATPENATS DE LLADURS

19/06/2017


Us informem que des de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Lladurs, es portarà a terme un CURS DE MEDI NATURAL, OCELLS I RATPENATS DE LLADURS.


Aquest curs es realitzarà a la sala polivalent de Lladurs, els dies 7, 8 i 23 de juliol (veure horaris al document adjunt).


Les inscripcions les podeu realitzar a les dependències municipals o bé trucant als telèfons 973481555 o 973299081, abans del ,dia 30 de juny de 2017.
FESTA MAJOR DE TIMONEDA 2017

01/06/2017


El diumenge 18 de juny de 2017, es celebrarà la Festa Major de Timoneda amb el següent programa: (Mireu arxiu adjunt)


 


US HI ESPEREM A TOTS!!!!

ORDENANÇA MUNICIPAL DE CREACIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

25/05/2017


L'existència de fitxers de caràcter personal i els avenços tecnològics singularment els informàtics, suposen possibilitats d'intromissió en l'àmbit de la privacitat i intimitat així com de limitació i vulneració del dret a l'autodisposició de les informacions que són rellevants per a cada persona. És per això que l'ordenació jurídica reconeix drets en aquest camp i estableix mecanismes per a la seva garantia. La Constitució Espanyola, al seu article 18 reconeix com dret fonamental el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i estableix que la Llei limitarà l'ús de la informàtica per garantir l'honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets". El Tribunal Constitucional, interpretant aquest article, ha declarat en la seva jurisprudència, i especialment en les seves Sentències 290/2000 i 292/2000, que el mateix protegeix el dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal, atorgant-li una substantivitat pròpia. Aquest dret ha estat denominat per la doctrina com "dret a l'autodeterminació informativa" o "dret a l'autodisposició de les informacions personals i, que, quan es refereix al tractament automatitzat de dades, s'inclou en el concepte més ampli de llibertat informativa.


La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) estableix un conjunt de mesures per garantir i protegir aquest dret fonamental.


És responsabilitat de les administracions locals el concernent a la creació, modificació o supressió de fitxers de dades de caràcter personal.


L'article 20 de la LOPD estableix que la creació, modificació o supressió de fitxers de les Administracions públiques només podran fer-se per mitjà de disposició de caràcter general publicada al Butlletí Oficial de l'Estat o Diari Oficial Corresponent.


De conformitat amb l'article 41.1 de la LOPD i de l'article 3 de la Lev 5/2002, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, la Corporació Local en matèria de Protecció de Dades queda sota l'àmbit de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. En aquests termes, les Corporacions Locals creessin, modifiquessin i suprimiran els seus fitxers mitjançant la corresponent ordenança municipal o qualsevol altra disposició de caràcter general, en els termes previstos en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local, i en el seu cas, en la legislació autonòmica.


Primer. Creació de fitxers:


Es creen els fitxers de dades de caràcter personal assenyalats a l'Annex I d’aquesta Ordenança i que són els següents:  •  Tinença de gossos i altres animals
Segon. Regulació dels fitxers.


D’acord amb l’article 20 de la LOPD i l’article 54 del RLOPD, es regulen els fitxers descrits a l’annex d’aquesta Ordre i se n’estableix la denominació, així com la descripció de la seva finalitat i usos previstos; les persones o col·lectius sobre els quals s’obtenen les dades; el procediment de recollida de les dades i la seva procedència; l’estructura bàsica del fitxer mitjançant la descripció detallada dels tipus de dades personals que s’inclouen i el sistema de tractament que s’utilitzarà; les comunicacions de dades, indicant-ne els destinataris i, si s’escau, les transferències de dades a països tercers, amb indicació d’aquests països; l’òrgan responsable del fitxer; els serveis o unitats davant les quals es poden exercir els corresponents drets i, finalment, els nivells de seguretat que resultin aplicables.


Tercer. Mesures de gestió i organització


Els òrgans responsables de cada fitxer han d’adoptar les mesures tècniques, de gestió i organitzatives necessàries per tal de garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, així com totes aquelles mesures necessàries destinades a fer efectius els drets de les persones afectades reconeguts en la LOPD i les normes que la despleguen.


Quart. Publicació i entrada en vigor.


De conformitat amb l'article 20 de la LOPD, s'ordena que la present Ordenança sigui publicada al Butlletí oficial de província de Lleida, entrant en vigor l’endemà de la seva publicació.


 


Annex 1.


Creació del fitxer Tinença de gossos i altres animals.


a) Finalitat i usos del fitxer:


Manteniment del registre censal d’animals de companyia i gossos potencialment perillosos.


Usos: Gestió de les llicències per a tinença d’animals potencialment perillosos per a les quals es necessari el certificat d’aptituds psicològica dels propietaris.


b) Persones o col·lectius sobre els que s’obté les dades personals:


Ciutadans propietaris dels animals.


c) Procedència de les dades:


Dels interessats o el seu representant legal.


d) Procediment de recollida de dades:


Formulari.


e) Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades:


Dades identificatives: DNI, nom, cognoms, adreça, telèfon dels titulars, número del xip identificatiu del animal.


Altres dades especialment protegides: salut.


Dades penals: infraccions administratives i infraccions penals.


f) Cessions:


No es fan cessions d’aquest fitxer.


g) Òrgan responsable del fitxer:


Ajuntament de Lladurs


h) Serveis on exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:


Registre General de l’Ajuntament, Ctra. Sant Llorenç km. 7,5 25383 Lladurs


i) Mesures de seguretat:


Nivell ALT.


j) Sistema de tractament:


Parcialment automatitzat.


k) Transferències internacionals:


No es preveuen.


 
Ajuntament de Lladurs, Casa de la Vila, km 7,5. 25283 Lladurs-Solsonès. Tel. (+34) 973 48 15 55 - 973 05 90 31 - Fax (+34) 973 48 15 55 - Crèdits - Avís legal - Política de privacitat