cartellera
Santuari de Massarrúbies

FESTA MAJOR DE MASSARRÚBIES 2017

22/05/2017


Els dies 27 i 28 de maig de 2017 es celebrarà la Festa Major de Massarrúbies amb el següent programa:


Dissabte, 27 de maig, a les 4 de la tarda: Tir al plat.Lliga Comarcal.


Diumenge, 28 de maig,  • A les 12 de matí, missa solemne

  • A les 2 de la tarda: dinar d'acampada

  • A les 5:30 de la tarda: gran ball amenitzat pel gru Tryfàssic


US HI ESPEREM A TOTS!!!!

Anunci d'aprovació de l'ordenança reguladora de l'Espai Natural de la Ribera Salada

17/05/2017


El Ple de l’Ajuntament de Lladurs reunit en sessió extraordinària, de data 8 de maig de 2017, aprovà inicialment l’ordenança reguladora de l’Espai Natural de la Ribera Salada i en compliment del que disposa l’article 63 del Reglament d’obres, activitats i serveis i l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim local, se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar des del dia següent al de la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al diari Regió 7, perquè les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Si transcorregut el citat termini no s’haguessin presentat reclamacions es considerarà aprovat definitivament l’acord.


Lladurs, 11 de maig de 2017


L’alcalde, Joan Vilà i Solé
CURSOS: TALLER AMB VIDRE I ELACORACIÓ DE FORMATGES

04/11/2016


Benvolguts i benvolgudes,


Us informem que l’Ajuntament de Lladurs organitza per aquest 2016 les següents activitats en el marc del desplegament del III Pla comarcal de polítiques de dones del Solsonès (2016-2019). Aquestes activitats compten amb el suport de l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya.


TALLERS D’ARTESANIA AMB VIDRE (6 hores)


En aquests tallers aprendràs a elaborar peces de bijuteria amb vidre i una safata decorativa.  


DATES: 21 i 28 de novembre


HORARIS: de les 5 de la tarda a les 8 del vespre


PROFESSORA:  Mireia Berengueras


PREU D’INSCRIPCIÓ: 5 €


CURS D’ELABORACIÓ DE FORMATGES ARTESANALS  (8 hores)


DATES: 14 i 15 de desembre


HORARIS: de les 4 de la tarda a les 8 del vespre


PROFESSORA:  Judit Carreira


PREU D’INSCRIPCIÓ: 5 €


Per a més informació i inscripcions us podeu adreçar a l’Ajuntament de Lladurs trucant al 973 48 15 55 o 973059031.


Atentament,


M. Roser Planes Torramorell, Regidoria polítiques de dones

Edicte d'exposició pública d'una sol·licitud de llicència d'obres en sòl no urbanitzable

13/09/2016


L'Ajuntament de Solsona ha presentat en aquest ajuntament un projecte per a l'execució d'obres en sòl no urbanitzable per la millora de les instal·lacions de "Font Caldes".


El referit projecte resta excepcionat de la tramitació com a projecte d'actuació específica d'acord amb el que disposa l'article 48.1 b del Decret 64/2014 Reglament de Protecció de la Legalitat urbanística de Catalunya i, per tan, subjecte a informe precepctiu de la Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central d'acord amb allò disposat a l'article 59.1 b del mateix text legal.


Tot i no ser preceptiva l'exposició pública del projecte, es consideren que es dóna les circumstàncies previstes a l'article 52.1 b) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost de Règim Jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per aquest motiu es sotmet l'expedient al tràmit d'informació pública pel termini de 20 dies a comptar des del primer dia hàbil següent a la darrera publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província.


Durant l'esmentat termini els interessats podran consultar l'expedient i el projecte tècnic a la secretaria municipal en horari d'atenció al públic (de dilluns a divendres de les 10:00 h a les 13:00 h, a la Secretaria de l'Ajuntament)


Lladurs, 2 de setembre de 2016


L'Alcalde, Joan Vilà i Solé
Edicte d’exposició pública d’una sol·licitud de llicència d’obres en sòl no urbanitzable

13/09/2016


El senyor Jaume Solé Cardona, ha presentat en aquest Ajuntament un projecte per a l'execució d'obres en sòl no urbanitzable per l’ampliació d’una explotació ramadera a la finca Hostal de Cirera del TM de Lladurs.


De conformitat amb el que disposa l'article 49.3 del Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya i 58 del Decret 64/2014 Reglament de Protecció de la legalitat urbanística  es sotmet l'expedient al tràmit d'informació pública pel termini de 20 dies a comptar des del primer dia hàbil següent a la darrera publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província .


Durant l'esmentat termini els interessats podran consultar l'expedient i el projecte tècnic a la Secretaria municipal en horari d'atenció al públic (de dilluns a divendres de les 10:00 h a les 13:00, a la Secretaria de l’Ajuntament)


Lladurs, a 13 de setembre de 2016.


L’Alcalde, Joan Vilà i Solé


 
Ajuntament de Lladurs, Casa de la Vila, km 7,5. 25283 Lladurs-Solsonès. Tel. (+34) 973 48 15 55 - 973 05 90 31 - Fax (+34) 973 48 15 55 - Crèdits - Avís legal - Política de privacitat