cartellera

Anunci d'inici d'expedient de desafectació de béns

15/10/2015


ANUNCI


Per Acord del Ple Municipal de data 24 de setembre de 2015, s’aprovà inicialment l’expedient de desafectació dels següents béns quina qualificació és la de vials públics que en realitat són camins rurals de titularitat privada:


 Polígon 2: Parcel·les 9041 i 9005


De conformitat amb l’article 204 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals, es sotmet a informació pública pel termini de vint dies a comptar des del dia següent al de publicació del present anunci en aquest Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Lladurs.


Durant el citat termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin oportunes.


A Lladurs, a 14 d’octubre de 2015


 L’Alcalde, Joan Vilà i Solé
CURS D'ELABORACIÓ DE COSMÈTICA NATURAL

07/10/2015


Us informem que l’Ajuntament de Lladurs organitza per aquest 2015 les següents activitats en el marc del desplegament del II Pla comarcal de polítiques de dones del Solsonès (2012-2015). Aquestes activitats compten amb el suport de l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya.


 A continuació trobareu informació detallada:  


 CURS D’ELABORACIÓ DE COSMÈTICA NATURAL


En aquest curs aprendràs a elaborar diferents productes cosmètics com crema hidratant, desodorant, cacau per als llavis, oli de massatge, etc. a partir de productes naturals com herbes aromàtiques i  olis essencials.  
DATES: 22 i 29 d’octubre i 5 de novembre de 2015
HORARIS: de 2/4 de 7 a 2/4 de 9
PROFESSORA:  M. Àngels Miramunt
PREU D’INSCRIPCIÓ: 10 €


Per a més informació i inscripcions us podeu adreçar a l’ajuntament de Lladurs trucant al 973 48 15 55 o 973059031.


Atentament,


M. Roser Planes Torramorell
Regidoria polítiques de dones
Anunci modificació POUM Lladurs

12/08/2015


Aprovat inicialment el projecte de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Lladurs (modificació d’usos cobert masia de Cirera de Munt), de conformitat amb l’article 85.4 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, se sotmet a informació pública per termini d’un mes, a comptar des de la data de l’última publicació obligatòria en Butlletí Oficial de la Província de Lleida.


Durant aquest termini qualsevol interessat el pot examinar a les dependències municipals situades a Ctra. Sant Llorenç, km. 7,5, de Lladurs, perquè formulin les al·legacions que es considerin oportunes durant l’horari d’oficines.


Lladurs, 11 d’agost de 2015.


L’Alcalde, Joan Vilà i Solé


 
Anunci modificació POUM Lladurs

12/08/2015


Aprovat inicialment el projecte de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Lladurs (modificació puntual art. 49. Normes urbanístiques), de conformitat amb l’article 85.4 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, se sotmet a informació pública per termini d’un mes, a comptar des de la data de l’última publicació obligatòria en Butlletí Oficial de la Província de Lleida.


Durant aquest termini qualsevol interessat el pot examinar a les dependències municipals situades a Ctra. Sant Llorenç, km. 7,5, de Lladurs, perquè formulin les al·legacions que es considerin oportunes durant l’horari d’oficines.


Lladurs, 11 d’agost de 2015.


L’Alcalde, Joan Vilà i Solé


 
Anunci d'inici d'expedient de desafectació de béns

07/08/2015


Per Acord del Ple Municipal de data 9 de juliol de 2015, s’aprovà inicialment l’expedient de desafectació dels següents béns quina qualificació és la de vials públics que en realitat són camins rurals de titularitat privada:  •  Polígon 2: Parcel·les 9034, 9035, 9037, 9046, 9048, 9049, 9061, 9065, 9100, 9116.

  • Polígon 3: Parcel·les 9006, 9013.


De conformitat amb l’article 204 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals, es sotmet a informació pública pel termini de vint dies a comptar des del dia següent al de publicació del present anunci en aquest Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Lladurs.


Durant el citat termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin oportunes.


A Lladurs, a 6 d’agost de 2015


 L’Alcalde, Joan Vilà i Solé
Ajuntament de Lladurs, Casa de la Vila, km 7,5. 25283 Lladurs-Solsonès. Tel. (+34) 973 48 15 55 - 973 05 90 31 - Fax (+34) 973 48 15 55 - Crèdits - Avís legal - Política de privacitat